Luminous-Lint - for collectors and connoisseurs of fine photography
HOME  BACK>>> Subscriptions <<< | Testimonials | Login |

HomeContentsVisual indexesKurt Kranz

 
  
Standard
  
  
Kurt Kranz 
Rasterfoto (Raster photograph) 
1932 
  
Photograph 
Internet - Original source ill-defined 
Ingrid Kranz / Stiftung Bauhaus Dessau 
  
 
LL/113876 
  
 

 
  
 
  
HOME  BACK>>> Subscriptions <<< | Testimonials | Login |
 Facebook LuminousLint 
 Twitter @LuminousLint