Luminous-Lint - for collectors and connoisseurs of fine photography
HOME  BACK>>> Subscriptions <<< | Testimonials | Login |

HomeContentsVisual indexesAlbert Frisch

 
  
Standard
  
  
Albert Frisch 
Malocca of the chief 
1867-1871 
  
Albumen print 
Weltmuseum Wien 
Nr. 26139_4, Fotosammlung 
  
 
LL/84550 
  
 

 
  
 
  
HOME  BACK>>> Subscriptions <<< | Testimonials | Login |
 Facebook LuminousLint 
 Twitter @LuminousLint